Jumlah Propagandis Yang Dikirim Ke Berbagai Daerah Adalah

Jumlah Propagandis Yang Dikirim Ke Berbagai Daerah Adalah – Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan pilihan jawaban yang tepat! 1. Dia adalah pendiri Bani Abbas. 11. Khalifah Abu Ja’far Al Mansiyar a. Abdullah bin Abbas lahir …. b. Abdul Mutholib A. Tahun 101 H/ 732 M c. Abul Abbas al-Safa b. Tahun 102 H/ 733 M. Ubaidullah bin Abbas c. Tahun 103 H/734 M 2. Dinasti Bani Abbas berdiri d. Tahun 104 H/ 735 M 12. AL Mansyur lahir di ….. a. 750 M Mekah b. 760 SM Basrah AD. 770 M Maiden d. 775 M Hamima 3. Seorang juru kampanye yang sukses 13. Ibu Al Manzir mengundang masyarakat bernama ….. untuk bergabung. Bani Umayyah dihancurkan oleh Salma di …… b. Selamat datang. Abdullah bin Abbas c. Salim b. Abu Muslim Al Khurasani d. Sulma C. Abu Ja’far 14. Al Mansiyar menjadi Khalifah d. Isu politik utama yang diangkat oleh Ibrahim usia …. 4. a. 32 tahun untuk pengiklan … b. 33 tahun Justicec. 34 tahunb. Departemen Politik d. 36 tahunc. Perkembangan 15. Di antara ilmu yang dipelajari oleh Al D. Peace Monsieur …. 5. Jumlah iklan yang dikirim ke a. Filsafat dan astronomi dari berbagai daerah adalah …. b. Ilmu Kalam a. 10 orangc. Kedokteran b. 11 orang d. Astrologi c. 12 orang 16. Hubungan politik luar negeri Bani Abbas d. Bersama raja, 13 orang membentuk … 6. Abu Muslim bertugas menjadi gunung berapi a. Provinsi Gothic …. b. Lewis A. Mekah c. merica b. Khurasan/Persia d. Ferdinand C. Madinah 17. Pendirian Bani Umayyah d. Kekuasaan di Mesir bertumpu pada Spanyol…. 7. Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir a. Abdurrahman Ad Dakhil Bani Umayya ditangkap …… b. Yazid II A. Fustat, Mesir c. Musa bin Nusayr b. Damaskus d. Marwan II c. Madinah 18. Paman Al Mansiyar menentangnya d. Yaman di bawah kekuasaan Al Mansyur ….. 8. Pusat pemerintahan Bani Abbas …. a. Abdullah bin Abbas A. Egyptb. Ubaidullah b. Bagdad c. Abdullah bin Ali c. Yaman d. Ibrahim D. Damaskus 19. Magi Pendukung Abu Muslim 9. Khalifah Pertama Bani Abbas …. adalah …. a. Abbas bin Abdullah A. Sinbad b. Abul Abbas al-Safa b. Sinbas C. Abdullah bin Abbas c. Subad D. Abu Ja’far Al Mansiyar d. Sinba 10. Menurut sejarawan, Khalifah ke-20 Harun Al Rasyid lahir pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dan tahun Ray dibagi menjadi…. 763 M / 145 H a. Dua periodeb. 764 M / 146 H b. Tiga periode c. 765 M / 148 Hc. Empat periode d. 766 M / 149 H d. Lima periode

Baca juga  Jelaskan Pengelompokan Bahan Tambang

Dia adalah Khalifah Al Manzir 21. Jika ibu Harun Al Rasyid adalah ….. 31. Jika kakek Al Makmun adalah …. A. Subaida A. Musa al-Mahdi b. Kaysoran b. Musa Al Hadi c. Aisyah C. Musa Al Asy’ari d. Fatimah D. Harun Al Rasyid 22. Usia guru kecil Harun Al Rasyid adalah 32 tahun. Ibu Al Makmun adalah ….. … a. Narajil A. Yahya bin Khalid al Barmaki b. Zubaidah b. Al Fadl bin Yahya c. Marajil C. Khalid bin Yahya d. Fatimah D. Zaid bin Khalid 33. Guru hadits Al Makmun bernama …. 23. Karier politik Harun Al Rasyid dimulai. Imam Bukhari dari penguasa b. Imam Malik A. Saifa 163 H.C. Imam Muslimb. Kufah tahun 163 H d. Imam Nasa pada Masehi. Madinah tahun 163 H 34. Al Makmun belajar Al-Qur’an …. d. Basrah tahun 163 H. Kisai Al Nahwi 24. Mengangkat Harun Al Rashid Khalifah b. Imam Malik tahun ini. C. Imam Muslim A. 168 H d. Imam Bukhari b. 169 H 35. Kiatab Al Muwatho adalah …. c. 170 jam Imam Malik d. 171 jam b. Imam Bukhari 25. Khalifah Harun Al Rasyid c. Umur Imam Muslim ……. d. Imam Tarmudzi A. 23 tahun 36. Al Makmun menjadi Khalifah b. Berusia 24 tahun… c. 25 tahun 196 H d. 26 tahunb. 197 H 26. Daerah kekuasaan Bani Abbas c. 198 H meliputi waktu Harun Al Rasyid …. d. 199 H.A. Afrika Utara dan Kush, India 37. Ciri-ciri utama berikut ini adalah a. Mesir dan Afrika Utara milik al Makmun kecuali …. c. Bagdad A. Smartd. Bagdad dan Damaskus b. Berpikir Mandiri 27. Haru AL Rasyid kr. Abbas juga bijaksana…… d. Masuru A. 4 38. Al Makmun menjadi Khalifah …. b. 5 pagi 20 tahunC. 6b. 21 tahun d. 7 c. 22 tahun 28. Perdana Menteri Khalifa Harun Al D. 23 tahun Rashid memainkan peran penting dalam 39. Orang-orang Islamlah yang ditemui Nabi untuk pertumbuhan ilmu ….. Muhammad SAW (semasa hidupnya) a. Yahya bin Barmaki disebut … b. Yazid Bin Barmaki A. teman c. Ibnu Ishaq b. Khalifah D. Husain bin Ishak c. Tabiin 29. Khalifah Al Makmun lahir … d. Habitat tabiin a. Syawal 179 H 40. Muslim yang tidak sempat bertemu b. Rabiul Awal 170H oleh Nabi Muhammad tetapi c. Rabiul Akhir 170 H …. bertemu dengan seorang rekan bernama D. Jumadil Aqeer 170 A. Sahabat 30. Al Makmun adalah ….. b. Kalif A. Khalifah al Mahdi c. Tabin B. Khalifah Al Hadi d. Prosedur c. Khalifah Harun Al Rasyid Keterangan: 1. Tulislah ayat yang dibacakan oleh Khalifah Harun Al Rasyid dalam shalat subuh! (Arab/Latin) 2. Salah satu kebijakan Khalifah Abu Ja’far Al Manzir adalah mengatur administrasi pemerintahan, jelaskan kebijakannya! 3. Sebutkan 5 orang yang sempurna untuk kehancuran Dinasti Bani Umayyah! 4. Apa alasan Al Makmun mendirikan Lembaga Penelitian Baitul Hikma? 5. Sebutkan 3 usaha yang dilakukan oleh Harun Al Rasyid ketika menjadi Khalifah!

Baca juga  Kewajibanmu Sebagai Siswa Di Sekolah

Jumlah Propagandis Yang Dikirim Ke Berbagai Daerah Adalah

Analisis Detil Soal Ujian Tengah Semester Ganjil · File PDF Analisis Detil Soal Ujian Tengah Semester Ganjil Semester … dan Bahasa. Kueri … dianalisis secara kuantitatif dengan atribut dokumen

Spi Dinasti Aglabiyah

Digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id … · 2019. 9. 12. · SOAL-SOAL YANG DISUSUN MELALUI TIM PENYUSUN SOAL HOTS SKI DILARANG DOKUMEN LULUS KELAS GANJIL Oleh 8 MTS- ————————————————– —- —— —- ———————1. Gerakan dakwah dinasti Abbasiyah dimulai pada … a. Marwan bin Muhammad b. Yaz bin Marwan c. Abdul Malikbin Marwan d. Umar bin Abdul Aziz 2. Panglima perang Dinasti Abbasiyah yang sangat ahli dalam mempertahankan Dinasti Bani Umayyah adalah ?A. Abu Abbas as-Saffah b. Abu Ja’far al-Mansyur c. Abu Muslim al-Khurasani d. Ali bin Abdullah bin Abbas 3. Kesenjangan sosial antara masyarakat Syria dengan kelompok lain ..a. Bentuk pemerintahan yang lebih tinggi b. Hak-hak khusus terhadap rakyat Suriah c. Rakyat Suriah selalu menang d. Kelompok lain memiliki jumlah yang lebih miskin 4. Orang Arab memiliki karakteristik yang sudah lama ada. Ciri-cirinya adalah …….. a. budayac. Persaingan antar suku b. Bahasa resmi d. Sistem Pemerintahan 5. Pada Dinasti Bani Umayyah yang telah lama berkuasa…… a. Khalifah al-Wal bin Abdul Malik c. Khalifah Marwan I b. Khalifah Marwan II d. Khalifah Hisham 6. Keberhasilan dinasti Bani Umayyah dicapai pada masa pemerintahan Khalifah……. a. Marwan bin Abu Sufyan c. Yaz bin Mu’awiyah b. Al-Wal bin Abdul Malik d. Mu’awiyah bin Abu Sufyan 7. Ibrahim al-Imam menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai …. dari dinasti Umayyah. dia. Menyampaikan khotbah c. Pemberontakb. Komandan D. Cendekiawan 8. Dari para khalifah Dinasti Umayyah berikut ini

Baca juga  Contoh Relasi Dalam Kehidupan Sehari Hari

B. Al-Wal bin Abdul Malik d. Malik bin Marwan 9. Yang berhasil mengalahkan Nash bin Zair sebagai gubernur Kerajaan Khurasan Bani Umayyah adalah ……A. Abu Muslim al-Khurasani c. Ibrahim bin Muhammad b. Abbas B. Ali d. Yaz bin Umar 10. Isu politik utama yang diangkat oleh para juru kampanye adalah ………. a. Departemen Politik c. Justice b. developmentd. Damai 11. Itu adalah gunung berapi yang berhasil mengundang orang untuk bergabung untuk menggulingkan Bani Umayyah…………a. Ibrahim C. Abu Ja’far b. Abu Muslim al-Khurasani d. Abdullah bin Abbas 12. Kecemburuan Muslim Arab Madinah, Mekkah dan Irak terhadap keluarga Suriah adalah untuk mencapai kesetaraan antara ……….. Sciencec. Kesejahteraanb. sosial d. Ekonomi dan sosial 13. Pemimpin yang menghancurkan Kerajaan Bani Umayyah adalah …….. a. Muhammad bin Ali c. Abbas bin Ali b. Ali bin Abdullah d. Ali bin Abi Thalib 14. Situasi internal Dinasti Bani Umayyah pada masa Khalifah Hisyam…………. a. Kebodohan c. Tolak b. Kemiskinan d. Hapus 15. Hasan bin Ali dan Muawiyah membuat perjanjian, lalu Muawiyah mengingkari perjanjian itu. Perjanjian ……….A. Hudaybiyah c. Acaba II b. saya D . Amul Jama’ah 16. Pusat kekuasaan Dinasti Bani Umayyah terletak di ibu kota Byzantium, yaitu …………… a. Damaskus c. Iofa B. Bagdad d. Konstantinopel 17. Ibukota Kerajaan Abbasiyah adalah Hamima, sebuah kota kecil dekat …………. Romawi c. Makkah b. Syam d. Bagdad 18. Perpindahan kekuasaan setelah wafatnya Khalifah Hisyam didasarkan pada …… a. War c. Kesuksesan Dinasti Umayyah b. Kemunduran Dinasti Umayyah d. Perseteruan Keluarga 19. Salah satu wilayah yang dijadikan rencana aksi untuk menggulingkan Kerajaan Bani Umayyah adalah ………a. Khurasan

Kode yang dikirim ke email, contoh naskah novel yang dikirim ke penerbit, yang menangani tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri adalah, makanan yang bisa dikirim ke luar kota, cara melihat kode verifikasi yang dikirim ke email, dapatkan kode yang dikirim ke email anda, cara melihat kode yang dikirim ke email, cara melihat pesan yang dikirim ke email, masukkan kode 6 digit yang dikirim ke, contoh naskah yang dikirim ke penerbit, makanan yang bisa dikirim ke luar negeri, pasukan indonesia yang dikirim ke palestina