Tembung Prayoga Tegese

Tembung Prayoga Tegese – Apakah kamu suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda online secara gratis dalam hitungan menit! Buat buku flip Anda sendiri

B. bersih-bersih C. kelas 5. Mau mandi jam berapa? Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat… A. neraka B. penjelasan C. pertanyaan 6. Kalimat di bawah yang termasuk dalam kalimat neraka adalah…. A. Saya membeli beras mentah! B. Bendungan jebol tahun lalu. C. Apakah Anda pergi ke Surabaya kemarin? 7. Darman makan bakso di pasar. Disebelah kalimatnya tertulis…. A. Darman B. magan C. bakso 8. Pak Johnny makan ikan di kolam. Akhir kalimatnya adalah…. A. makan B. memancing C. di kolam 9. Dalam lagu tersebut terdapat tembang yang berpesan agar jangan sombong (sombong)… Tantri Basa Kelas 3 141

Tembung Prayoga Tegese

A. Onthong-onthong Bolong B. Cublak-cublak Suweng C. Gundhul-gundhul Hoe 10. Dalam puisi Menthog-menthog Si Mentok dikisahkan agar tidak dilihat atau dipermalukan, ia disuruh tidur di…. A. Halaman B. stable C. farm 11. Lagu Bright Moon akan mengajak anda bermain selama…. A. pagi B. sore C. malam 12. Bulan bersinar seperti siang hari. Rina artinya… A. petang B. siang C. malam 13. Ada sebuah kalimat dalam lagu Padhang Bulan : Ingatkan aku untuk tidak tidur di malam hari. Siapa yang memperingatkan saya untuk tetap terjaga di malam hari? A. sahabat B. ayah ibu D. bulan 142 Tantri Basa Kelas 3

Djaka Lodang No. 09 2023 Warna

14. Memainkan lagu sebaiknya dinyanyikan dengan …. A. tidur B. belajar C. bermain 15. Pak Marto mempunyai gudang, namun belum mempunyainya. Kandang merupakan tempat… A. berjualan B. tidur dengan hewan peliharaan C. bermain dengan anak kecil 16. Menurut cerita Ajisaka, ratu yang suka memakan daging manusia adalah…. A. Dewatacengkar B. Cakraningrat D. Prabu Siliwangi 17. Banyaknya aksara jawa adalah…. A. lima belas B. dua puluh D. dua puluh sembilan 18. Aksara jawa disebut juga… A. dentayanjana B. aksara sembada D. aksara biasa Tantri Basa Kelas 3 143

19. Varok Jagaraga berasal dari Ponorog. Jagaraga jika ditulis dengan aksara jawa… A.B.C. 20. Jika ditulis dengan huruf latin… A. gayajana B. nagajaya C. gajayana Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas! 1. Saya memotong rumput di ladang. Arti kalimatnya adalah… 2. Siapa yang mau ke Jakarta? Kalimat tersebut termasuk dalam kalimat… 3. Cerita apa saja yang berhubungan dengan aksara jawa? 4. jika ditulis dalam bahasa latin………………… 5. Tuliskan lagu permainan yang paling kamu sukai! 144 Guru bahasa kelas 3

Daftar Pustaka Abikusna, 1996. Widya Basa. Surabaya: Ekspres Atmodjo, S. Prawira, 1996. Sastra Jawa. Surabaya: Yayasan Djojo Bojo. Basuki, Widodo. 2004. Meditasi Alang-Alang Kumpulan Geguritan. Sidoarjo : Sanggar Zuhra Gupita Jatirahayu, Warih dan Margono Notopertomo. Pakar : Boneka sebagai sumber pendidikan karakter. Klaten: CV Sahabat. Tim. 1948. Carty Bass. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan Umum. 2011. Pedoman umum ortografi huruf Latin Jawa yang telah diperbaiki. Yogyakarta: Balai Mangunsuwito, S.A. 2002. Kamus Bahasa Jawa, Bahasa Jawa-Indonesia. Bandung : CV. YramaWidya. Mardimin, John. 1987. Seputar Lagu Macapat. Aula: Satya Vatjana. Maaf, Muhammad. 1995. Amsal, Amsal dan Ucapan. Solo : CV Aneka. Nurgiantoro, Burhan. 2000. Teori mempelajari fiksi. Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada. Padmosoekotjo, S, 1982. Tulisan Jawa menggunakan aksara Jawa. Surabaya: PT. Gambar oleh Jai Murthy. ______ 1953. Seiring dengan sastra Jawa. Yogyakarta: Hien Hoo Sing. Poervadarminta, V.J.S. 1939. Baoeshastra Jawa. Batavia: J.B. Wolter Prawirodihardjo, S. 1980. Burat Sari. Surabaya : CV Citra Jaya. PT. Semangat Jai yang bersinar. 1997. Mingguan Jawa Kalavarti Panjebar Semangat. Surabaya: PT. Distributor parfum Cetak. Sariono, Joko. 2011. Tokoh Budaya Jawa: Rekonstruksi Normatif yang Idealis. Malang: Penerbitan Aditya Media. Susanga Sri Tyatur Wisnu. 2011. Bunyi Khas Jawa Yogyakarta: Elmatera Publishing. ______ 2011. Gagrag Paramasastra Jawa Baru. Jakarta: Yayasan Paramadina. ______ 2010 Download dalam bahasa Jawa. Jakarta: Yayasan Paramalingua. Pertanyaan. Bahasa dan Sastra Indonesia 2005 untuk SMP/MTs Kelas VIII. Yogyakarta: PT Citra Parama Aji. Sudaryanto (ed.). 1991. Tata Bahasa Jawa Baku. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. Sudaryanto & Pranowo (ed.). 2001. Kamus Bahasa Jawa Lengkap. Yogyakarta: Badan Kerja Kongres Jawa. Sulchan. 1991. Protokol Serangkaian contoh praktis pembicara dan pidato. Surabaya: Mekar. Suwardi. 1983. Warisan Puisi Makapat. Jakarta : PN. Aula perpustakaan. Varsito, S.Mardi. 1978. Kamus Bahasa Jawa Kuna (Kavi) – Indonesia. Ende Flores: Nusa Inda. Dasar-dasar Tantra kelas 3 145

Baca juga  Pada Rangkaian Paralel Komponen-komponen Listriknya Tersusun Secara

CATATAN …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . …… …. …………………………………. ………. ……. …… …………… ………… …….. .. ………… ……… ………………… …….. .. ……… …….. ………………….. ……. … …… ………. …………………… …… …. ………… ………… …………….. ……. …. ….. ……… ………… …………. …… ….. ……………………………….. . …. … ….. …………………… …………. . … …. ….. ………………….. ………….. . … …. ….. …………………… ……….. . ……. …. ….. ………………………….. .. ………. …. …… ……………………… . ……….. …. ……………. ……………. .. ……….. …. …………………… …. .. ………….. …. ……………………………. … …………… … ………………………. …. ………… …. ………………………. ….. ………………. ….. ………. ……….. ….. …….. ……….. ….. ……………. ….. ….. …………………. ….. …………….. ….. ……….. ………… ….. …………….. ….. …………. ………. ….. …………….. ….. …………………… …. ……………. ….. ……………… … …. …………. … ….. …………………… …. ……………. ….. ………………….. …. …………….. ….. ………………………… …. …………….. ….. …………………… .. . …………………………………………. . .. …… …………………………………. .. …. ………. ………………………….. . .. ……………….. …. ………………….. . .. ……………………………… …………… … .. ……………………………… …. ….. …. …. ………………………….. ………… … … .. …………………………….. ……. … … .. …………………………………. .. … . ………………………………………… …. .. … ….. …………………………………………… ….. … … .. ….. ………………………….. .. … .. ……………… …………………… …… ….. ……………………………………….. .. …… …. ………………………….. …… .. …… .. ………………………….. …… .. .. …… …………………………… … …….. …… ………………………….. …. …….. …… ……………………….. ……. .. ….. . ……………………………… ……. …… ………………………….. …… .. …. …… …………. ….. …………………… …… .. .. ………………………….. ……. ……. …………………………. …… …… ……. …………………………….. .. … .. ……. ……. …………………………… ……. ……. …………………………….. ………… ……. ……………………… .. …………… …… ………………………….. …. ………… ….. ………………………….. .. ………. ….. ………………………….. ……………. …… ………………………….. ……………. …… ……….. ……………. ……………. …… ………… ………. …………………. …… ………………… .. … …………….. …… …………………… ……………… .. ….. ………………………….. ………………. …… ……. ………………. ……………….. …… ……………….. ……… . …………………………………………… .. . …………………………………………. . … ……………………………………….. …………………………………………. . ….. . ……………… …………………… . ………………………….. ……………….. . ………………………….. …………… . …………………………………………. . ………………………………………….. . ………………………………………… . …………. ………………………….. .. . ……… .. ………………………….. …. . …………………………. … …………… . ………………………….. ….. ………. .. …………………………….. …………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………… … …………………………………….. .. .. …………………………………………. .. .. …. ……………………… ………………. …. ………………………………………… …. …………………………………. …… …. ………………. ………. ………… 146 Guru bahasa 3 kelas

Ratri Tegese: Kosok Balen Lan Gawe Ukara

CATATAN …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . …… …. …………………………………. ………. ……. …… …………… ………… …….. .. ………… ……… ………………… …….. .. ……… …….. ………………….. ……. … …… ………. …………………… …… …. ………… ………… …………….. ……. …. ….. ……… ………… …………. …… ….. ……………………………….. . …. … ….. …………………… …………. . … …. ….. ………………….. ………….. . … …. ….. …………………… ……….. . ……. …. ….. ………………………….. .. ……….. …. …… ……………………… .. …………… …. …… … ………………. .. …………… …. ………………………. … ……………….. …. …………………… … …………….. ….. ….. ………………. … …………………… …. ………………. … …………………. ….. .. ……………… … … ………………. ….. ………………. …. …………………………… ….. …….. …. …………. ………………. …… …….. …. ……………. ……………… …… …… …. …………………………… …. …… .. …. …………………… …………. …… .. .. .. …………………………………. …. .. .. …………… …………………… …… ….. ………………………….. ……………. …. ….. …………………………………. …… …. . …………………………………….. … .. …………………………………………. .. … .. …………………………………………… … … .. …….. …. ……………………………. .. …. .. …………….. ……………………. …. .. …. …………………… …. …………. …. .. …. …………………… …………… …. .. …. ………………………….. ………… …… …… ………………………….. …… ….. . …. ………………………… .. …….. … … …. ………………………….. … ……. … … …. ………………………….. ….. .. ….. .. …………… ……………………………. .. . …. … ……………………………………….. … .. ….. … ………………………….. ….. … ……. …………………………………. .. .. .. ….. ……………………………….. . …………………………………………… … ………….. …………………………….. …… .. ….. …………………………………. ………………………………………….. .. …. .. …………………… ….. ………… ….. ……………. .. ……………………… ….. …………………………………. …. …. ………………………………………. …….. .. … ……………. ………………… ……. …………………………………………… …… …. …………………………………. .. .. ……………………………………. .. …. …. …………………………………. ….. .. … …………………………………. .. …….. ……… …………………………….. …………. ………………………….. ……………. ………….. …………………… ………. ….. ……… …………………………….. .. … . ……… ………………………………………… … …….. …… ………………………….. …. …….. ……………….. ………………. .. …….. …………………………….. ……. … . …………………………………………… .. . …………………………………………. . … ……………………………………….. …………………………………………. . ….. . ……………… …………………… . ………………………….. ……………….. . ………………………….. …………… . …………………………………………. . ………………………………………….. . ………………………………………… . …………. ………………………….. .. . ……… .. ………………………….. …. . …………………………. … …………… . ………………………….. ….. ………. .. …………………………….. …………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………… … …………………………………….. .. .. …………………………………………. .. .. …. ……………………… ………………. …. ………………………………………… …. …………………………………. …… …. ………………. ………. ……………. Guru bahasa kelas 3 147

Baca juga  Sebutkan Rukun Iman

CATATAN …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . …… …. …………………………………. ………. ……. …… …………… ………… …….. .. ………… ……… ………………… …….. .. ……… …….. ………………….. ……. … …… ………. …………………… …… …. ………… ………… …………….. ……. …. ….. ……… ………… …………. …… ….. ……………………………….. . …. … ….. …………………… …………. . … …. ….. ………………….. ………….. . … …. ….. …………………… ……….. . ……. …. ….. ………………………….. .. ……….. …. …… ……………………… .. …………… …. …… … ………………. .. …………… …. ………………………. … ……………….. …. …………………… … …………….. ….. ….. ………………. … …………………… …. ………………. … …………………. ….. .. ……………… … … ………………. ….. ………………. …. …………………………… ….. …….. …. …………. ………………. …… …….. …. ……………. ……………… …… …… …. …………………………… …. …… .. …. …………………… …………. …… .. .. .. …………………………………. …. .. .. …………… …………………… …… ….. ………………………….. ……………. …. ….. …………………………………. …… …. . …………………………………….. … .. …………………………………………. .. … .. …………………………………………… … … .. …….. …. ……………………………. .. …. .. …………….. ……………………. …. .. …. …………………… …. …………. …. .. …. …………………… …………… …. .. …. ………………………….. ………… …… …… ………………………….. …… ….. . …. ………………………… .. …….. … … …. ………………………….. … ……. … … …. ………………………….. ….. .. ….. .. …………… ……………………………. .. . …. … ……………………………………….. … .. ….. … ………………………….. ….. … ……. …………………………………. .. .. .. ….. ……………………………….. . …………………………………………… … ………….. …………………………….. …… .. ….. …………………………………. ………………………………………….. .. …. .. …………………… ….. ………… ….. ……………. .. ……………………… ….. …………………………………. …. …. ………………………………………. …….. .. … ……………. ………………… ……. …………………………………………… …… …. …………………………………. .. .. ……………………………………. .. …. …. …………………………………. ….. .. … …………………………………. …. ….. …………………………………. . ……… …………………………….. …… … …… ……………………… .. .. ………. ……… ……………………………. .. ……… ……… ………………………………………… … …….. …………………………… ……… ……. …………………………….. ……. ……. …………………………….. …………………………………………. . …………………………………. ………. …………………………….. …………. . ………………………….. ……………. .. ……. …… ………………. ……………. .. ……………………. ………… ……… .. …………………………… ….. ……… .. …………………………………. ………… .. ………………………….. …………… … …………………… …………………… … ………………. ………………………. .. . …………………… ………………………….. ….. …………….. … ….. ………………. ….. ……………….. ….. .. …………….. ….. ……….. …………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………… … …………………………………….. .. .. …………………………………………. .. .. …. ……………………… ………………. …. ………………………………………… …. …………………………………. …… …. ………………. ………. ………… 148 Guru bahasa 3 kelas

CATATAN …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . …… …. …………………………………. ………. ……. …… …………… ………… …….. .. ………… ……… ………………… …….. .. ……… …….. ………………….. ……. … …… ………. …………………… …… …. ………… ………… …………….. ……. …. ….. ……… ………… …………. …… ….. ……………………………….. . …. … ….. …………………… …………. . … …. ….. ………………….. ………….. . … …. ….. …………………… ……….. . ……. …. ….. ………………………….. .. ……….. …. …… ……………………… .. …………… …. …… … ………………. .. …………… …. ………………………. … ……………….. …. …………………… … …………….. ….. ….. ………………. … …………………… …. ………………. … …………………. ….. .. ……………… … … ………………. ….. ………………. …. …………………………… ….. …….. …. …………. ………………. …… …….. …. ……………. ……………… …… …… …. …………………………… …. …… .. …. …………………… …………. …… .. .. .. …………………………………. …. .. .. …………… …………………… …… ….. ………………………….. ……………. …. ….. …………………………………. …… …. . …………………………………….. … .. …………………………………………. .. … .. …………………………………………… … … .. …….. …. ……………………………. .. …. .. …………….. ……………………. …. .. …. …………………… …. …………. …. .. …. …………………… …………… …. .. …. ………………………….. ………… …… …… ………………………….. …… ….. . …. ………………………… .. …….. … … …. ………………………….. … ……. … … …. ………………………….. ….. .. ….. .. …………… ……………………………. .. . …. … ……………………………………….. … .. ….. … ………………………….. ….. … ……. …………………………………. .. .. .. ….. ……………………………….. . …………………………………………… … ………….. …………………………….. …… .. ….. …………………………………. ………………………………………….. .. …. .. …………………… ….. ………… ….. ……………. .. ……………………… ….. …………………………………. …. …. ………………………………………. …….. .. … ……………. ………………… ……. …………………………………………… …… …. …………………………………. .. .. ……………………………………. .. …. …. …………………………………. ….. .. … …………………………………. …. ….. …………………………………. . ……… …………………………….. …… … …… ……………………… .. .. ………. ……… ……………………………. .. ……… ……… ………………………………………… … …….. …………………………… ……… ……. …………………………….. ……. ……. …………………………….. …………………………………………. . …………………………………. ………. …………………………….. …………. . ………………………….. ……………. .. ……. …… ………………. ……………. .. ……………………. ………… ……… .. …………………………… ….. ……… .. …………………………………. ………… .. ………………………….. …………… … …………………… …………………… … ………………. ………………………. .. . …………………… ………………………….. ….. …………….. … ….. ………………. ….. ……………….. ….. .. …………….. ….. ……….. …………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………… … …………………………………….. .. .. …………………………………………. .. .. …. ……………………… ………………. …. ………………………………………… …. …………………………………. …… …. ………………. ………. ……………. Guru bahasa kelas 3 149

Baca juga  Pahat Kol Digunakan Untuk Mengerjakan

CATATAN …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. . …… …. …………………………………. ………. ……. …… …………… ………… …….. .. ………. ……… ………………… …….. .. ……… …….. ………………….. ……. … …… ………. …………………… …… …. ………… ………… …………….. ……. …. ….. ……… ………… …………. …… ….. ……………………………….. . …. … ….. …………………… …………. . … …. ….. ………………….. ………….. . … …. ….. …………………… ……….. . ……. …. ….. ………………………….. .. ……….. …. …… ……………………… .. …………… …. …… … ………………. .. …………… …. ………………………. … ……………….. …. …………………… … …………….. ….. ….. ………………. … …………………… …. ………………. … …………………. ….. .. ……………… … … ………………. ….. ………………. …. …………………………… ….. …….. …. …………. ………………. …… …….. …. ……………. ……………… …… …… …. …………………………… …. …… .. …. …………………… ………… …… …. …. …………………………………. …… …. …………. …………………… …… .. …. …………………… ……………. …. .. …. ……………………………….. …… .. .. .. …………………………………….. .. .. …………………………………………. . … … …………………………………. .. .. ….. …….. …. …………………… … …… ……………. …………………… .. .. …… …………………… …. …………. .. .. …… …………………… …………… .. .. …… ………………………….. ………… .. …. …… ………………………….. …… .. … ….. ……………………………. .. …….. .. .. ……. …………………………… … …… … .. ………………………………………… ….. . … … ….. ………. …………………… … . …. … ……………………………………….. … .. ….. … ………………………….. ….. … ……. …………………………………. .. .. .. ….. ……………………………….. . …………………………………………… … ………….. …………………………….. …… .. ….. …………………………………. ………………………………………….. .. …. .. …………………… ….. ………… ….. ……………. .. ……………………… ….. …………………………………. …. …. ………………………………………. …….. .. … ……………. ………………… ……. …………………………………………… …… …. …………………………………. .. .. ……………………………………. .. …. …. …………………………………. ….. .. … …………………………………. .. …….. ……… …………………………….. …………. ………………………….. ……………. ………….. …………………… ………. ….. ……… …………………………….. .. … . ……… ………………………………………… … …….. …… ………………………….. …. …….. ……………….. ………………. .. …….. …………………………….. ……. … . …………………………………………… .. . …………………………………………. . … ……………………………………….. …………………………………………. . ….. . ……………… …………………… . ………………………….. ……………….. . ………………………….. …………… . …………………………………………. . ………………………………………….. . ………………………………………… . …………. ………………………….. .. . ……… .. ………………………….. …. . …………………………. … …………… . ………………………….. ….. ………. .. …………………………….. …………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………… … …………………………………….. .. .. …………………………………. .. .. …. ……………………… ………………. …. ………………………………………… …. ………………………………………….. …. ….. …………. 150 Guru bahasa kelas 3

Sekar Tegese = Ukara 2 Siyang Tegese = Ukara 3 Kawruh Tegese = Ukara 4. Ratri Tegese = Ukara 5 Prayoga

Misuwur tegese, tembung angel lan tegese, tegese, tegese panyandra, tegese tembung, tegese tembung angel, tegese cangkriman, prayoga, tembung, mbabar tegese, pawiyatan tegese, tembung saroja lan tegese